loading
AMAÇ VE KONU Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız ANKARA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (“Dost TV”) tarafından kişisel bilgilerinizin de içinde bulunduğu çeşitli bilgilerin/verilerin toplanması, kullanımı, aktarılması yöntemleri ve amaçları ile bu verilerin korunması hakkında ilgili şahsi kararlarınızı da kapsayacak şekilde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla ve kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmak üzere iş bu Gizlilik Politikası hazırlanmıştır. Dost TV olarak kişisel verileriniz de dahil olmak üzere her türlü verinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Dost TV ile paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel ve diğer verilerinizi (ad, soyad, T.C. No, adres, e-posta adresi, posta kodu, telefon numarası, ödeme yöntemleri, doğum yeri, doğum tarihi, Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler,  vb) içeren her türlü bilgi ve belge Dost TV  tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ilgili mevzuattaki düzenlemelere uygun olarak hizmetleri devam ettirebilmek amacıyla verileriniz hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmekte, verilerin doğruluğu sağlanmakta ve gerektiğinde güncellenebilip muhafaza edilebilmekte, üçüncü kişilere aktarabilmekte, paylaşılabilmekte ve anonim hale getirebilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikamız üyelerimizin, birlikte çalışılan tedarikçi, iş ortağı veya işbirliği yapılan şirketlerin, kurum ve kuruluşların, müşteri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve buna ilişkin düzenlemeleri içerir. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI Kişisel verileriniz, Dost TV tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Dost TV ’nin web sitesi, mobil uygulamaları, mobil web sitesi, akıllı TV uygulaması, IP adresleri, lokasyon bilgisi, cihaz/işletim sistemleri, üyelik ve/veya kullanıcı formları, eğitim-seminer-organizasyonlarda matbu formlarla, ,İlgili Kişinin kendisi, üçüncü taraf yazılımlar, sözleşme, kartvizit, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, e-posta ve sair iletişim kanalları aracılığıyla, ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Dost TV tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, üyelik/kullanıcı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Üye/Kullanıcı sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,  faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, Üye / Kullanıcıların trafik bilgilerinin (IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş tarihi, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve abone kimlik bilgileri) ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,  Dost TV tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, elektronik posta iletilmesi, posta iletilmesi, anket uygulamaları, istatistiki analizler yapılması, Üye / Kullanıcılar için, çerez politikasında yer alan bilgiler doğrultusunda, doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye / Kullanıcının tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması, Dost TV ’nin ve Dost TV ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ,  bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, Dost TV ’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması , elektronik  ortamda, e-postalar, e-bülten üyelikleri, sosyal medya paylaşımları, düzenlenen etkinliklerde doldurulan basılı formlar,  elektronik ortamda dijital başvuru formu gönderilmesi, Kurumsal itibar yönetimi ve medya iletişiminin yürütülmesi, muhasebe politikalarının yürütülmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve mevzuata uyumun sağlanması, fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, yurt içi ve uluslar arası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, saklama, raporlama yükümlülüklerine uyulmasının temini amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bulunan iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, şirket yetkililerimiz, hissedarlarımız, grup şirketlerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşabiliriz. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ Toplanan kişisel verileriniz;  II. Nolu madde atında belirtilen amaçlarla üye işyerlerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz (kimlik verileri, iletişim verileri, müşteri verileri,  müşteri işlem bilgisi, finansal bilgi,   güvenlik bilgisi, vb.), gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir. Yurt dışına aktarılması halinde açık rızanızın alınmasına veya aksi takdirde kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması gerekli olup, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurum’unun izninin bulunması hususlarına riayet edilecektir. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Dost TV ’nin web sitesi , mobil uygulamaları, mobil web sitesi, akıllı TV uygulaması, IP adresleri, lokasyon bilgisi, cihaz/işletim sistemleri, üyelik ve/veya kullanıcı formları, eğitim-seminer-organizasyonlarda matbu formlarla, ,İlgili Kişinin kendisi, üçüncü taraf yazılımlar, sözleşme, kartvizit, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, e-posta ve sair iletişim kanalları aracılığıyla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Dost TV tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Dost TV ’nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu politikanın (II) ve (III) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA EDİLME SÜRESİ DOST TV, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilerek DOST TV tarafından kullanılmaya devam edilebilmektedir. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle DOST TV’ye iletmeniz durumunda DOST TV talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, DOST TV tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi dost@dosttv.com adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Zübeyde Hanım Mah. İstanbul caddesi Devrez Sok. No:1 İskitler Ankara adresine iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kayıtlı elektronik posta, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. DOST TV gerekçesini açıklayarak başvurunuzu reddedebilir. UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Şirket tarafından hazırlanan işbu Politika yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politikada değişiklik olması durumunda ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.